2-11-2010 Posición PSPV Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca

Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca de la Marina Alta de diverses infraestructures
per a malalts psíquics

El senyor president:
Punt tres: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca de la Marina Alta de diverses infraestructures per a malalts psíquics, presentada pel Grup Parlamentari Compromís. Té la paraula el senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:
Gràcies, senyor president.
La proposició no de llei que hem presentat té relació amb l’informe que la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de la Salut Mental d’Alacant va fer en el seu moment. És el 10 d’octubre, era el Dia Mundial de la Salut Mental, i van decidir que no hi havia res a celebrar. Exactament,
les paraules del president de la plataforma és que no hi havia res a celebrar. I en lloc de celebrar-lo, prèviament, el que van fer és un informe de les deficiències que hi ha en el sud del nostre país. Deficiències que si se presenten en este format és perquè, precisament, parlaven d’una situació territorial, però que, en gran mesura, són extrapolables a la totalitat del país.
Mire, parlen, diuen el següent: «Les deficiències que afecten pacients i familiars comencen per l’escassesa de recursos que es dediquen a l’atenció sanitària d’aquests pacients,
que condiciona que l’assistència d’algunes comarques estiga, cada vegada, més massificada». Per tant, si volem anar anotant, tenim: en primer lloc, la massificació. En un segon lloc, tindríem l’absència de planificació. El nostre país, la nostra comunitat és l’única que no disposa
de cartera de serveis definida, en el que és l’àrea de salut mental; el dèficit del que és la participació de professionals i afectats i la inexistència d’una xarxa d’atenció integrada
única.
A la transferència que es fa, per part de la diputació, a es sis unitats de salut mental, no ha aportat cap millora. Per què? Doncs, perquè existix una indefinició funcional i orgànica en la qual, els responsables dels departaments sanitaris estan fent deixadesa de responsabilitats –i perdone, això ho diuen els afectats–. Estan fent deixadesa de responsabilitats i posen en perill constant tots els programes de suport domiciliari. Una constant, també, en la política social
que tenim al nostre país. Existix la necessitat de treballar de manera planificada per a augmentar la cartera de servicis de tots els dispositius, incloent els dispositius que, actualment, han sigut exclosos de les transferències. Eixos, també. Però, a part, se queixen de l’escassa resposta que tenen a les noves necessitats que es manifesten. No hi ha programes ni recursos específics d’atenció a pacients psicogeriàtrics. No existeix programa
específic d’atenció a immigrants. I tampoc d’atenció als sense sostre. A més, la carència de recursos d’habitatge i oci, i els destinats a la inserció social i laboral –avui, necessitats
prioritàries–, mantegen la seua total inexistència. I això, i dic paraules textuals: «condemnen els pacients a l’exclusió
social».
Les unitats de salut mental per a adults són deficitàries en número i recursos de personal. I els espais que disposen, inapropiats i insuficients, amb greus carències en recursos
materials i recursos personals. Xifra a tindre en compte: el 50% de les unitats careixen de treballador social; i la gran majoria, també de terapeuta ocupacional. Les unitats de salut mental tenen la mateixa problemàtica. Existixen, a més... Si miren la comarca de la Marina Alta, manquen d’este (inintel·ligible) ... Inexistents recursos. Recursos hospitalaris, tenen greus dèficits i desequilibris. El departament sanitari de la Marina Alta i el de l’Alt
Vinalopó no tenen unitats d’especialització en salut mental.
I, a més, els pacients han de ser hospitalitzats en Alacant, en la ciutat d’Alacant. I, per a vore el progrés en els objectius que se marca l’actual govern, hem de dir que la ràtio actual de llits és de
5,59 per 100.000 habitants. La Generalitat, en 2001, va proposar que per a l’any 2001 arribarien a 12 per 100.000 habitants. No hem arribat ni a la mitat, nou anys després. El recolzament social a la rehabilitació i la inserció laboral presenta grans dèficits i desequilibris territorials. I els recursos residencials per a malalts, amb greus dificultats
psicosocials, seguixen sent molt deficitaris. Les vivendes tutelades, inexistents. En realitat, 1,7 places
per cada 100.000. L’objectiu del pla de salut mental eren 20 places per cada 100.000. Centresde dia, rehabilitació i inserció sociolaboral –els CRIS–, insuficients. No existeixen programes específics d’inserció laboral i social per a les persones que, la incapacitat
dels quals, els impedix la integració en el mercat laboral ordinari. Es queixen, també, de la falta de recursos en els hospitals psiquiàtrics penitenciaris. Manca de recursos intermedis per a l’atenció de les persones que han comés delictes, conseqüència de les seues malalties mentals.
Este panorama és el que dibuixen, com dia, la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de la Salut Mental d’Alacant. Per tant, és a partir d’ella que nosaltres demanem
que s’articulen els recursos tècnics necessaris per a continuar treballant, conjuntament amb l’Ajuntament de Dénia, amb el fi de dotar la comarca de la Marina Alta d’una residència per a disminuïts psíquics, greument afectats, un centre específic per a malalts mentals, i un centre de dia. I, segona, garantir que eixes infraestructures siguen realitat el més prompte possible.
Esta... Veu?, encara, senyor president, encara m’ha sobrat temps. Crec que he fet una exposició resumida i ràpida del que cal. Res més, de moment. Gràcies.

El senyor president:
I s’agraïx.
Té la paraula la portaveu del Grup Socialista.

La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señor presidente.
Señor Pañella, yo la verdad es que le agradezco la explicación y la documentación con la que ha vestido la iniciativa que, bueno, pues que todos tenemos en nuestros órdenes del día.
Tengo que decirle que, realmente, después de leer la proposición no de ley que usted presenta –su grupo–, tuve que hacer un ejercicio de abstracción. De abstracción de lo que es la realidad de los servicios sociales y de la atención sociosanitaria, la cual bien ha detallado en su intervención,
para poder ponerme en situación de que estaba ante una iniciativa normal. Y analizarla desde una perspectiva de la normalidad. La normalidad, pues, desde que se pide la celeridad para un proyecto concreto, que es el espacio sociosanitario que usted pide en su proposición. Que afecta a
una zona determinada, en este caso a la comarca de la Marina Alta. Y, bueno, esa sería la lectura, por decirlo de alguna manera, superficial o lineal de esta iniciativa, tal y como viene redactada en su literalidad.
Lo que sucede es que, a nuestro entender –por eso decía que he tenido que hacer un ejercicio de abstracción–, ese no es el caso. No es ni una iniciativa que responda a una situación de normalidad de una administración, que gestione peor o mejor, pero que gestione. Porque ese no es el caso, en esta comunidad. Está demostrado y, a la vista de todas las comparecencias que van pasando por esta comisión, que aquí, en servicios sociales, se deja que gestionen otros. Y eso sería una característica específica de cómo se hace política aquí. Otros, la iniciativa privada, entidades sin ánimo
de lucro, que son las que vienen a cubrir lo que la administración no cumple. Y, como se evidencia en esa clara dejación de funciones que tanto denunciamos desde este grupo parlamentario… Por lo tanto, no es una iniciativa que pueda abordarse desde –perdone que le diga– un planteamiento ingenuo, que sería, simplemente, justificar y argumentar la celeridad de este proyecto. Porque si nos limitáramos a este planteamiento, la verdad es que le haríamos un flaco favor a la realidad de la atención sociosanitaria en esta comunidad. Por lo tanto, independientemente de que ya le anuncio que vamos a apoyar su iniciativa, porque es justa y porque es necesaria, consideramos importante destacar que, detrás de esta cuestión, hay un denso debate, extenso y denso. Estas cuestiones que, al menos, en el escaso tiempo que tengo para mi intervención, voy a tratar de delimitar. En primer lugar, decir que este gobierno –aunque se jacte de lo contrario–, en los quince años que gestiona las cuestiones sociales, ha demostrado muy poco interés en profundizar en la red de recursos sociales generales y específicos. Y ese poco interés, ese poco interés, siempre, lamentablemente, ha ido vinculado alinterés mercantilista de los servicios sociales, de la atención. Pruebas de ello, las tenemos –y en la anterior comparecencia se han hablado–, como el caso de las residencias de mayores –relaciónese con la trama Cotino–; y con el uso que se le ha dado al Bonem, en el caso de la atención a los enfermos mentales, y surelación con los centros –¡qué casualidad!– de titularidad privada. Y aquí quisiera recordar que este Bonem, por cierto, en estos presupuestos que ustedes presentan, ha desaparecido de las cuentas.
En segundo lugar, que este gobierno incumple, sistemáticamente, todos los compromisos que asume ante la ciudadanía en sus respectivos planes, en cuanto a las plazas que dice que va a crear para mejorar la red de recursos. Ejemplos tenemos varios, y, concretamente, en el área de la salud mental, el Plan de salud mental –al cual usted se ha referido– del año 2001-2004. Recientemente, tenemos otro plan encima de la mesa, que es el Plan integral de salud mental, que tiene una duración mayor, 2009-2015. ¡Qué casualidad!, siempre alargan los planes, con la finalidad y con el objetivo de dificultar la comprobación de los objetivos.
Y, en tercer lugar, decir que la provincia de Alicante es la gran olvidada de la inversión pública, por parte del Consell. Y en políticas sociales, ni hablemos. Usted lo ha mencionado, ha dado datos. Sólo en la red, que debería de existir en recursos sociales específicos a la enfermedad mental crónica, hay un déficit –sólo en la provincia de Alicante– de 3.000 plazas. Y ese déficit no me lo saco de la manga. Ese déficit sale de los cálculos que realizó en base a los objetivos que el Partido Popular, el Consell, marca en esos planes que incumple sistemáticamente.
Y, por finalizar, referirme a esta comarca, concretamente, como el ejemplo de la inanición más absoluta y la desprotección social más radical. Presenta un déficit escandaloso en recursos sociales para atender a los colectivos de la discapacidad. Y a los hechos me remito: una vivienda tutelada, privada, con cinco plazas; un CEMM, también de titularidad privada, con 35 plazas; y cero plazas en centros de día; y cero plazas en CRIS. Y, bueno, si hablamos de la discapacidad intelectual, pues… Como único recurso, los programas Tapis. Y yo quiero recordar que estos programas funcionaban hace ya más de treinta años. Y, por lo tanto, yo creo que queda en evidencia el escaso interés de este Consell por mejorar la asistencia y la atención a los colectivos de la discapacidad.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula la portaveu del Grup Popular.

La senyora García Herrero:
Sí, gracias, señor presidente.
Pues, señorías, yo me voy a centrar en lo que era esta
proposición no de ley, que presenta el señor Pañella. Y,
como muy bien expone la proposición que nos ocupa, pues
tanto la Conselleria de Bienestar Social, como el Ayuntamiento
de Denia, pues son conscientes de la necesidad de
trabajar conjuntamente para poder llevar a cabo la construcción
del centro sociosanitario La Pedrera, en la localidad
de Denia. Y que va a redundar, lógicamente, en la mejor
asistencia a todas las personas con discapacidad, en
especial a los disminuidos psíquicos y enfermos mentales
de la comarca de la Marina Alta.
Sus señorías han hecho una serie de afirmaciones, en
este momento, y yo sí quiero recordar que la comarca de la
Marina Alta, pues, cuenta en la actualidad con una gran red
de asistencia, en concreto con: cinco centros sociales, trece
hogares y clubes y un CEAM para personas mayores; dos
centros ocupacionales y una vivienda tutelada para personas
con discapacidad; 16 residencias y nueve centros de día
para personas mayores dependientes; cuatro centros de acogida
de menores; y una residencia y una vivienda tutelada
para enfermos mentales.
Es, señorías, es voluntad del Consell incrementar y seguir
en nuestro proceso de mejora asistencial a todas las
personas con discapacidad. Y entre ellas, cómo no, a los residentes
de la comarca de la Marina Alta.
En este sentido se viene trabajando, desde hace tiempo,
con el Ayuntamiento de Denia, en la construcción del centro
sociosanitario La Pedrera. El Ayuntamiento de Denia
comenzó los trámites para la creación de una área sociosanitaria,
junto al hospital de La Pedrera, en junio del año
2009. Dicho proyecto comprendía la construcción de un
centro específico para enfermos mentales, una residencia
de discapacitados físicos, gravemente afectados y un centro
de día, que es lo que hoy se pide en esta proposición no de
ley. Y que recuerdo que ya ha iniciado, el Ayuntamiento de
Denia, la gestión de los trámites para la creación de estos
centros, en junio del año 2009.
El 13 de agosto de 2009, se sometió a información pública
el expediente de cesión a la Conselleria de Bienestar
Social de los terrenos en cuestión, con destino al área sociosanitaria,
mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, número 153. En fecha de 24 de
septiembre de 2009, el pleno del Ayuntamiento de Denia
acordó la cesión gratuita, a la Conselleria de Bienestar Social,
de un terreno de su titularidad –sito en Denia, en la
partida Santa Paula–, con una superficie de 10.279 metros
cuadrados, con su consiguiente inscripción registral y se referencia
catastral.
El acuerdo, señorías, de esta cesión a la Conselleria de
Bienestar Social de La Generalitat –acordado por el Ayuntamiento
de Denia– se realiza con carácter gratuito, con
destino al área sociosanitaria. Y determina la reversión automática
del patrimonio cedido si no es destinado al uso
previsto en el plazo máximo de cinco años. Y deja de serlo,
posteriormente, en el transcurso de treinta años.
Pues sí, señorías, somos conscientes de la bonanza de
este proyecto y de ahí nuestro firme compromiso con todas
las personas discapacitadas y de las necesidades de atención
de las personas con discapacidad en la comarca de la
Marina Alta. Y así, la Conselleria de Bienestar Social, el
pasado 23 de julio de 2010, informó favorablemente la cesión
promovida por el Ayuntamiento de Denia. Contamos
con la colaboración del Ayuntamiento de Denia y con nuestro
firme propósito –y de este Consell– de llevar adelante
este proyecto.
Y así, la Conselleria de Bienestar Social ya ha iniciado
los trámites para la elaboración del proyecto de construcción
del centro sociosanitario La Pedrera. Para ello, contamos
con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de
Denia, que ha facilitado cuanta información le ha sido requerida
por la conselleria y, además, técnicos de la Oficina
Técnica de Proyectos y Obras de la conselleria ya han realizado
la visita pertinente a las parcelas al objeto de definir
y concretas las acciones futuras.
Conviene tener en cuenta, señorías, que los plazos en
este momento no dependen de la Conselleria de Bienestar
Social porque la parcela no reúne actualmente los requisitos
para ser apta para la construcción del centro previsto, ya
que la parcela no tiene acceso directo de la vía pública y
cuenta con alguna construcción. Y así, desde la conselleria
se están llevando a cabo las gestiones para que la parcela
tenga la condición de apta y poder poner así en marcha la
actuación prevista.
Quiero recordarles, señorías, que desde el 2003 se han
creado en la Comunidad Valenciana 10.325 plazas residenciales
para personas mayores; 3.327 plazas en centros de
día; 3.626 plazas para personas con discapacidad, y 1.584
plazas para personas con enfermedad mental crónica. Y todos
nuestros proyectos, señorías, todos los proyectos que el
Consell pone en marcha se ejecutan, y los centros se abren,
aunque en algunas ocasiones y por diferentes circunstancias
el proceso puede alargarse.
Por eso, señorías, hay que tener la seguridad de que la
comarca de la Marina Alta podrá contar definitivamente
con estos recursos y estas plazas. Este es nuestro compromiso
y será una realidad.
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Anem a passar a votar el punt tres, la presa en consideració
de la Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca
de la Marina Alta de diverses infraestructures. Vots a
favor? Vots en contra? (Veus)

No hay comentarios:

Publicar un comentario