2-11-2010 Posición PSPV Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca

Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca de la Marina Alta de diverses infraestructures
per a malalts psíquics

El senyor president:
Punt tres: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca de la Marina Alta de diverses infraestructures per a malalts psíquics, presentada pel Grup Parlamentari Compromís. Té la paraula el senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:
Gràcies, senyor president.
La proposició no de llei que hem presentat té relació amb l’informe que la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de la Salut Mental d’Alacant va fer en el seu moment. És el 10 d’octubre, era el Dia Mundial de la Salut Mental, i van decidir que no hi havia res a celebrar. Exactament,
les paraules del president de la plataforma és que no hi havia res a celebrar. I en lloc de celebrar-lo, prèviament, el que van fer és un informe de les deficiències que hi ha en el sud del nostre país. Deficiències que si se presenten en este format és perquè, precisament, parlaven d’una situació territorial, però que, en gran mesura, són extrapolables a la totalitat del país.
Mire, parlen, diuen el següent: «Les deficiències que afecten pacients i familiars comencen per l’escassesa de recursos que es dediquen a l’atenció sanitària d’aquests pacients,
que condiciona que l’assistència d’algunes comarques estiga, cada vegada, més massificada». Per tant, si volem anar anotant, tenim: en primer lloc, la massificació. En un segon lloc, tindríem l’absència de planificació. El nostre país, la nostra comunitat és l’única que no disposa
de cartera de serveis definida, en el que és l’àrea de salut mental; el dèficit del que és la participació de professionals i afectats i la inexistència d’una xarxa d’atenció integrada
única.
A la transferència que es fa, per part de la diputació, a es sis unitats de salut mental, no ha aportat cap millora. Per què? Doncs, perquè existix una indefinició funcional i orgànica en la qual, els responsables dels departaments sanitaris estan fent deixadesa de responsabilitats –i perdone, això ho diuen els afectats–. Estan fent deixadesa de responsabilitats i posen en perill constant tots els programes de suport domiciliari. Una constant, també, en la política social
que tenim al nostre país. Existix la necessitat de treballar de manera planificada per a augmentar la cartera de servicis de tots els dispositius, incloent els dispositius que, actualment, han sigut exclosos de les transferències. Eixos, també. Però, a part, se queixen de l’escassa resposta que tenen a les noves necessitats que es manifesten. No hi ha programes ni recursos específics d’atenció a pacients psicogeriàtrics. No existeix programa
específic d’atenció a immigrants. I tampoc d’atenció als sense sostre. A més, la carència de recursos d’habitatge i oci, i els destinats a la inserció social i laboral –avui, necessitats
prioritàries–, mantegen la seua total inexistència. I això, i dic paraules textuals: «condemnen els pacients a l’exclusió
social».
Les unitats de salut mental per a adults són deficitàries en número i recursos de personal. I els espais que disposen, inapropiats i insuficients, amb greus carències en recursos
materials i recursos personals. Xifra a tindre en compte: el 50% de les unitats careixen de treballador social; i la gran majoria, també de terapeuta ocupacional. Les unitats de salut mental tenen la mateixa problemàtica. Existixen, a més... Si miren la comarca de la Marina Alta, manquen d’este (inintel·ligible) ... Inexistents recursos. Recursos hospitalaris, tenen greus dèficits i desequilibris. El departament sanitari de la Marina Alta i el de l’Alt
Vinalopó no tenen unitats d’especialització en salut mental.
I, a més, els pacients han de ser hospitalitzats en Alacant, en la ciutat d’Alacant. I, per a vore el progrés en els objectius que se marca l’actual govern, hem de dir que la ràtio actual de llits és de
5,59 per 100.000 habitants. La Generalitat, en 2001, va proposar que per a l’any 2001 arribarien a 12 per 100.000 habitants. No hem arribat ni a la mitat, nou anys després. El recolzament social a la rehabilitació i la inserció laboral presenta grans dèficits i desequilibris territorials. I els recursos residencials per a malalts, amb greus dificultats
psicosocials, seguixen sent molt deficitaris. Les vivendes tutelades, inexistents. En realitat, 1,7 places
per cada 100.000. L’objectiu del pla de salut mental eren 20 places per cada 100.000. Centresde dia, rehabilitació i inserció sociolaboral –els CRIS–, insuficients. No existeixen programes específics d’inserció laboral i social per a les persones que, la incapacitat
dels quals, els impedix la integració en el mercat laboral ordinari. Es queixen, també, de la falta de recursos en els hospitals psiquiàtrics penitenciaris. Manca de recursos intermedis per a l’atenció de les persones que han comés delictes, conseqüència de les seues malalties mentals.
Este panorama és el que dibuixen, com dia, la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de la Salut Mental d’Alacant. Per tant, és a partir d’ella que nosaltres demanem
que s’articulen els recursos tècnics necessaris per a continuar treballant, conjuntament amb l’Ajuntament de Dénia, amb el fi de dotar la comarca de la Marina Alta d’una residència per a disminuïts psíquics, greument afectats, un centre específic per a malalts mentals, i un centre de dia. I, segona, garantir que eixes infraestructures siguen realitat el més prompte possible.
Esta... Veu?, encara, senyor president, encara m’ha sobrat temps. Crec que he fet una exposició resumida i ràpida del que cal. Res més, de moment. Gràcies.

El senyor president:
I s’agraïx.
Té la paraula la portaveu del Grup Socialista.

La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señor presidente.
Señor Pañella, yo la verdad es que le agradezco la explicación y la documentación con la que ha vestido la iniciativa que, bueno, pues que todos tenemos en nuestros órdenes del día.
Tengo que decirle que, realmente, después de leer la proposición no de ley que usted presenta –su grupo–, tuve que hacer un ejercicio de abstracción. De abstracción de lo que es la realidad de los servicios sociales y de la atención sociosanitaria, la cual bien ha detallado en su intervención,
para poder ponerme en situación de que estaba ante una iniciativa normal. Y analizarla desde una perspectiva de la normalidad. La normalidad, pues, desde que se pide la celeridad para un proyecto concreto, que es el espacio sociosanitario que usted pide en su proposición. Que afecta a
una zona determinada, en este caso a la comarca de la Marina Alta. Y, bueno, esa sería la lectura, por decirlo de alguna manera, superficial o lineal de esta iniciativa, tal y como viene redactada en su literalidad.
Lo que sucede es que, a nuestro entender –por eso decía que he tenido que hacer un ejercicio de abstracción–, ese no es el caso. No es ni una iniciativa que responda a una situación de normalidad de una administración, que gestione peor o mejor, pero que gestione. Porque ese no es el caso, en esta comunidad. Está demostrado y, a la vista de todas las comparecencias que van pasando por esta comisión, que aquí, en servicios sociales, se deja que gestionen otros. Y eso sería una característica específica de cómo se hace política aquí. Otros, la iniciativa privada, entidades sin ánimo
de lucro, que son las que vienen a cubrir lo que la administración no cumple. Y, como se evidencia en esa clara dejación de funciones que tanto denunciamos desde este grupo parlamentario… Por lo tanto, no es una iniciativa que pueda abordarse desde –perdone que le diga– un planteamiento ingenuo, que sería, simplemente, justificar y argumentar la celeridad de este proyecto. Porque si nos limitáramos a este planteamiento, la verdad es que le haríamos un flaco favor a la realidad de la atención sociosanitaria en esta comunidad. Por lo tanto, independientemente de que ya le anuncio que vamos a apoyar su iniciativa, porque es justa y porque es necesaria, consideramos importante destacar que, detrás de esta cuestión, hay un denso debate, extenso y denso. Estas cuestiones que, al menos, en el escaso tiempo que tengo para mi intervención, voy a tratar de delimitar. En primer lugar, decir que este gobierno –aunque se jacte de lo contrario–, en los quince años que gestiona las cuestiones sociales, ha demostrado muy poco interés en profundizar en la red de recursos sociales generales y específicos. Y ese poco interés, ese poco interés, siempre, lamentablemente, ha ido vinculado alinterés mercantilista de los servicios sociales, de la atención. Pruebas de ello, las tenemos –y en la anterior comparecencia se han hablado–, como el caso de las residencias de mayores –relaciónese con la trama Cotino–; y con el uso que se le ha dado al Bonem, en el caso de la atención a los enfermos mentales, y surelación con los centros –¡qué casualidad!– de titularidad privada. Y aquí quisiera recordar que este Bonem, por cierto, en estos presupuestos que ustedes presentan, ha desaparecido de las cuentas.
En segundo lugar, que este gobierno incumple, sistemáticamente, todos los compromisos que asume ante la ciudadanía en sus respectivos planes, en cuanto a las plazas que dice que va a crear para mejorar la red de recursos. Ejemplos tenemos varios, y, concretamente, en el área de la salud mental, el Plan de salud mental –al cual usted se ha referido– del año 2001-2004. Recientemente, tenemos otro plan encima de la mesa, que es el Plan integral de salud mental, que tiene una duración mayor, 2009-2015. ¡Qué casualidad!, siempre alargan los planes, con la finalidad y con el objetivo de dificultar la comprobación de los objetivos.
Y, en tercer lugar, decir que la provincia de Alicante es la gran olvidada de la inversión pública, por parte del Consell. Y en políticas sociales, ni hablemos. Usted lo ha mencionado, ha dado datos. Sólo en la red, que debería de existir en recursos sociales específicos a la enfermedad mental crónica, hay un déficit –sólo en la provincia de Alicante– de 3.000 plazas. Y ese déficit no me lo saco de la manga. Ese déficit sale de los cálculos que realizó en base a los objetivos que el Partido Popular, el Consell, marca en esos planes que incumple sistemáticamente.
Y, por finalizar, referirme a esta comarca, concretamente, como el ejemplo de la inanición más absoluta y la desprotección social más radical. Presenta un déficit escandaloso en recursos sociales para atender a los colectivos de la discapacidad. Y a los hechos me remito: una vivienda tutelada, privada, con cinco plazas; un CEMM, también de titularidad privada, con 35 plazas; y cero plazas en centros de día; y cero plazas en CRIS. Y, bueno, si hablamos de la discapacidad intelectual, pues… Como único recurso, los programas Tapis. Y yo quiero recordar que estos programas funcionaban hace ya más de treinta años. Y, por lo tanto, yo creo que queda en evidencia el escaso interés de este Consell por mejorar la asistencia y la atención a los colectivos de la discapacidad.
Muchas gracias.

El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula la portaveu del Grup Popular.

La senyora García Herrero:
Sí, gracias, señor presidente.
Pues, señorías, yo me voy a centrar en lo que era esta
proposición no de ley, que presenta el señor Pañella. Y,
como muy bien expone la proposición que nos ocupa, pues
tanto la Conselleria de Bienestar Social, como el Ayuntamiento
de Denia, pues son conscientes de la necesidad de
trabajar conjuntamente para poder llevar a cabo la construcción
del centro sociosanitario La Pedrera, en la localidad
de Denia. Y que va a redundar, lógicamente, en la mejor
asistencia a todas las personas con discapacidad, en
especial a los disminuidos psíquicos y enfermos mentales
de la comarca de la Marina Alta.
Sus señorías han hecho una serie de afirmaciones, en
este momento, y yo sí quiero recordar que la comarca de la
Marina Alta, pues, cuenta en la actualidad con una gran red
de asistencia, en concreto con: cinco centros sociales, trece
hogares y clubes y un CEAM para personas mayores; dos
centros ocupacionales y una vivienda tutelada para personas
con discapacidad; 16 residencias y nueve centros de día
para personas mayores dependientes; cuatro centros de acogida
de menores; y una residencia y una vivienda tutelada
para enfermos mentales.
Es, señorías, es voluntad del Consell incrementar y seguir
en nuestro proceso de mejora asistencial a todas las
personas con discapacidad. Y entre ellas, cómo no, a los residentes
de la comarca de la Marina Alta.
En este sentido se viene trabajando, desde hace tiempo,
con el Ayuntamiento de Denia, en la construcción del centro
sociosanitario La Pedrera. El Ayuntamiento de Denia
comenzó los trámites para la creación de una área sociosanitaria,
junto al hospital de La Pedrera, en junio del año
2009. Dicho proyecto comprendía la construcción de un
centro específico para enfermos mentales, una residencia
de discapacitados físicos, gravemente afectados y un centro
de día, que es lo que hoy se pide en esta proposición no de
ley. Y que recuerdo que ya ha iniciado, el Ayuntamiento de
Denia, la gestión de los trámites para la creación de estos
centros, en junio del año 2009.
El 13 de agosto de 2009, se sometió a información pública
el expediente de cesión a la Conselleria de Bienestar
Social de los terrenos en cuestión, con destino al área sociosanitaria,
mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante, número 153. En fecha de 24 de
septiembre de 2009, el pleno del Ayuntamiento de Denia
acordó la cesión gratuita, a la Conselleria de Bienestar Social,
de un terreno de su titularidad –sito en Denia, en la
partida Santa Paula–, con una superficie de 10.279 metros
cuadrados, con su consiguiente inscripción registral y se referencia
catastral.
El acuerdo, señorías, de esta cesión a la Conselleria de
Bienestar Social de La Generalitat –acordado por el Ayuntamiento
de Denia– se realiza con carácter gratuito, con
destino al área sociosanitaria. Y determina la reversión automática
del patrimonio cedido si no es destinado al uso
previsto en el plazo máximo de cinco años. Y deja de serlo,
posteriormente, en el transcurso de treinta años.
Pues sí, señorías, somos conscientes de la bonanza de
este proyecto y de ahí nuestro firme compromiso con todas
las personas discapacitadas y de las necesidades de atención
de las personas con discapacidad en la comarca de la
Marina Alta. Y así, la Conselleria de Bienestar Social, el
pasado 23 de julio de 2010, informó favorablemente la cesión
promovida por el Ayuntamiento de Denia. Contamos
con la colaboración del Ayuntamiento de Denia y con nuestro
firme propósito –y de este Consell– de llevar adelante
este proyecto.
Y así, la Conselleria de Bienestar Social ya ha iniciado
los trámites para la elaboración del proyecto de construcción
del centro sociosanitario La Pedrera. Para ello, contamos
con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de
Denia, que ha facilitado cuanta información le ha sido requerida
por la conselleria y, además, técnicos de la Oficina
Técnica de Proyectos y Obras de la conselleria ya han realizado
la visita pertinente a las parcelas al objeto de definir
y concretas las acciones futuras.
Conviene tener en cuenta, señorías, que los plazos en
este momento no dependen de la Conselleria de Bienestar
Social porque la parcela no reúne actualmente los requisitos
para ser apta para la construcción del centro previsto, ya
que la parcela no tiene acceso directo de la vía pública y
cuenta con alguna construcción. Y así, desde la conselleria
se están llevando a cabo las gestiones para que la parcela
tenga la condición de apta y poder poner así en marcha la
actuación prevista.
Quiero recordarles, señorías, que desde el 2003 se han
creado en la Comunidad Valenciana 10.325 plazas residenciales
para personas mayores; 3.327 plazas en centros de
día; 3.626 plazas para personas con discapacidad, y 1.584
plazas para personas con enfermedad mental crónica. Y todos
nuestros proyectos, señorías, todos los proyectos que el
Consell pone en marcha se ejecutan, y los centros se abren,
aunque en algunas ocasiones y por diferentes circunstancias
el proceso puede alargarse.
Por eso, señorías, hay que tener la seguridad de que la
comarca de la Marina Alta podrá contar definitivamente
con estos recursos y estas plazas. Este es nuestro compromiso
y será una realidad.
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Anem a passar a votar el punt tres, la presa en consideració
de la Proposició no de llei sobre la dotació a la comarca
de la Marina Alta de diverses infraestructures. Vots a
favor? Vots en contra? (Veus)

OPINION. Artículo publicado el 30 de septiembre de 2010. Ciudad de Alcoy.

Un pseudo debate para una comunidad ficticia.

El Molt Honorable volvió a hacer uso de su particular estilo y recurrencia a la falacia en sus alusiones a la sanidad valenciana durante el último debate de Política General de les Corts. El relato del ‘President’ vino a chocar de nuevo con la triste realidad. Otro pseudo debate en torno a una comunidad ficticia que sólo vive en la mente de un presidente que hace mucho que perdió el sentido de la objetividad. Nada nuevo bajo el sol.
La política de logros en materia sanitaria que vende el consell es un espejismo…un espejismo imposible que no podrá existir mientras continúe utilizando la salud y el bienestar como moneda de cambio. Porque el PP tiene la mala costumbre ver negocio donde hay derechos. Y con los derechos fundamentales no se puede negociar. Entre otras cosas porque la dignidad de las personas es un bien que no se puede ni comprar ni vender.
El PP se esconde bajo el eslogan ese que dice Primero las Personas, y que ayer reclamaba Camps como eje propagandístico de sus políticas sociales. Pues huelga decir que ese eslogan no tiene ningún sentido ni ninguna credibilidad a la vista de la doble moral con la que actúa este gobierno. Presume de ser el primero en proteger a la mujer embarazada desde primer minuto de vida del feto y al mismo tiempo retira las ayudas a los ancianos, a los que van a echar de las residencias por no abonar las cantidades astronómicas que les piden en los centros. Es eso gobernar por y para las personas?
Es muy siniestra esa forma de entender las políticas sociales y muchas las contradicciones que demuestran la incoherencia y la falta de consistencia ética de este consell. Y la política sanitaria está plagada de ellas. No pueden sacar pecho en la reducción del gasto farmacéutico, entre otras cosas, porque si en 15 años han despilfarrado lo que no está escrito, ese presunto éxito pasa a ser pura necesidad. Si se molestan en coger las estadísticas del Ministerio sobre el tema en cuestión comprobarán que esta comunidad precisamente no es de las que lideran la contención en gasto de fármacos…ni mucho menos.
Pero lo que más nos saca de quicio a los socialistas es que tras esos discursos triunfalistas no se halle más que una burda mofa a la ciudadanía. Es cuanto menos inmoral que el consell tenga entre sus prioridades contratar a un equipo de azafatas para adornar las urgencias por 7 millones de euros…ni más ni menos. ¡con la que está cayendo en la sanidad valenciana¡. Nada, un auténtico esperpento.
Gastarse 7 millones de euros para que las azafatas pongan los DVD de las salas de espera y ajusten el volumen de los televisores en los 19 hospitales públicos de la comunidad es una gran paradoja inasumible, un auténtico canto a la inmoralidad habida cuenta de la situación sangrante en que se encuentra este servicio, en los hospitales y fuera de ellos.
Continuamos siendo la comunidad con los peores indicadores. Vamos a la cola en gasto sanitario por habitante. Aquí gastan 200 euros menos por habitante y año que la media del Estado. No cumplen con sus compromisos, ni siquiera con los presupuestarios. El Síndic de Comptes les recuerda que sólo ejecutan el 52% de lo que presupuestan. Y si desgranamos por programas, la atención a esos mayores y crónicos sólo se cumple en un 13%¡¡¡¡¡.
Mantienen un déficit insoportable en infraestructuras tanto en atención primaria como en especializada. Sólo 1,88 camas por 1000 habitantes mientras que la media del Estado son 3 por 1000.
Faltan profesionales de la sanidad, no por que no existan, sino porque no quieren contratarlos. La listas del paro están plagadas de ellos, de enfermeros, de trabajadores sociales, y de psicólogos clínicos, etc, etc...y no hay que perder de vista el éxodo de sanitarios a otras comunidades donde son mejor tratados.
Por cierto, Esta misma semana nos topábamos con la decisión del consell de recortar en 41 plazas la oferta del Ministerio para estudiar la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica o matrona. Esto les desautoriza a la hora de lamentar la escasez de matronas.
Respecto a la especialidad de Enfermeria en Salud Mental, después de 10 años de generación de estos profesionales, aun no se les reconoce en las plantillas sanitarias. Mientras gastan en azafatas para que regulen el volumen de los televisisores, mantienen a un colectivo enorme y creciente de personas que padecen trastornos mentales graves absolutamente marginados. Y esto es tan grave como la desafección de Camps hacia las asociaciones no lucrativas, la las que está obligando a bajar las persianas y a dejar sin asistencia a miles de enfermos mentales porque no les paga lo que les debe. Con esas políticas erráticas continúa engrosando las listas de espera y malbaratando la sanidad pública valenciana.
Y éste es el triste diagnóstico, el real y objetivo de esta comunidad. Un diagnóstico que empeora cuando la cámara de representación del pueblo valenciano en les Corts rechaza por la mayoría parlamentaria del PP las propuestasle exigimos a Camps una rectificación urgente de esas políticas inmorales y lamentamos que el PP se esconda tras las trincheras, negando la situación crítica de la sanidad y negando el pan y la sal a los miles de ciudadanos que representamos más de un millón de ciudadanos que no le votamos.

Pregunta oral en comision al conseller de sanidad sobre las previsiones nuvos centros de atención primaria CASTALLA y COCENTAINA.

COMISSIÓ DE SANITAT I CONSUM
realitzada el dia 28 de juny de 2010
Presidència de la Il·lustre Diputada
Senyora Esther Franco Aliaga
(Comença

Preguntes 324 i 325 al conseller de Sanitat, senyor Manuel Cervera Taulet, sobre els centres de salut de Cocentaina
i de Castalla, que formula la diputada senyora Rebeca Soler Cejudo (GP Socialista) (RE números 58.348 i
58.349, BOC número 230)La senyora presidenta:
Muchas gracias, honorable conseller.
Pasamos al punto 3 y 4, que según me ha indicado
doña Rebeca Soler, va a agrupar, y que dice..., habla sobre
Comissió de Sanitat i Consum 28.06.2010 Pàgina 19
el centro de salud de Cocentaina y sobre el centro de salud
de Castalla.
Tiene la palabra la señora Soler.
La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señora presidenta.
Sí, como bien usted ha reseñado, son dos preguntas
que voy a plantear de forma agrupada. La primera hace
referencia a unas prometidas obras de ampliación del centro
de salud de Cocentaina. Ello, si me permite, le haré un
pequeño recordatorio de aspectos que consideramos importantes.
Recordar que es un centro de salud que viene
presupuestándose desde el año 2006, por lo tanto, son
cuatro años consecutivos en los que los vemos aparecer
en el presupuesto con consignación.
Yo quiero decirle que en estos cuatro años se les llena
de esperanza a los vecinos de esta localidad, quiero recordarle,
de más de diez mil habitantes, esperanzas que al final
se diluyen cuando comprueban que se liquida el presupuesto,
se agotan los fondos de la conselleria y allí se
continúa, al final, con la misma situación, una situación
de precariedad, con un centro de salud absolutamente desfasado
y necesitado a todas luces de espacio para atender
las necesidades sanitarias de primer orden como es la
atención primaria, en este caso.
Es cierto que la tramitación administrativa arrancó...
De hecho, aquí tengo los boletines oficiales del año 2009,
de enero del 2009, hay tres concretamente, que contienen
adjudicaciones de diferentes fases, lo que es la redacción
de proyectos. Lo que no es de recibo es que a día de hoy,
¿eh?, desde el 2009 que se empiezan a publicar en el boletín
estas tramitaciones, a día de hoy, como digo, por lo
menos desde el ayuntamiento no se tenga noticia alguna
respecto a cómo está evolucionando este expediente.
Por lo tanto, la pregunta en este caso sería en qué fase
de la tramitación administrativa se encuentra; cuándo
piensan iniciar de verdad el proyecto de ejecución de la
obra y en qué va a consistir. Y le pregunto esto, porque
nos llama muchísimo la atención la evolución presupuestaria
respecto a lo que es el importe total del mismo. En el
año 2007, vemos que consignan 700.000 euros; en 2008,
900.000; en 2009, 1.300; en 2010, 1.500. Por lo tanto, no
entendemos a qué se debe este incremento en casi más de
un cien por cien del coste estimado en un principio.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que no se ha avanzado
en la ejecución del proyecto, porque esto podría explicar
de alguna manera este incremento en las partidas,
pues la pregunta sería en base a qué se contabilizan estos
costes totales, a qué previsiones se deben estos incrementos.
Respecto al centro de salud de Castalla, básicamente
la pregunta mantiene el mismo enfoque que el primero.
Ese centro aparece en presupuestos desde 2009, aunque
esta infraestructura no presenta los desfases presupuestarios
que le acabo de mencionar, ya que tanto en 2009
como en 2010 se refleja un coste idéntico, un coste total
estoy hablando, de casi dos millones de euros. Esta infraestructura
pendiente también comparte el gran enigma de
la aleatoriedad en los presupuestos anuales; un año incorporan
una cantidad, al siguiente otra de menor cuantía, lo
digo en lo que es la ejecución anual, y al siguiente otra de
importe inferior. Una euforia en el momento en que los
ciudadanos ven cómo se incrementa, pero un deshinchado
de euforia cuando comprueban que pasa el año y allí no se
hace absolutamente nada.
Por lo tanto, yo le rogaría, si es tan amable, como usted
lo es, que me ofreciese la versión oficial, real, real, de
las intenciones del Consell y en concreto de su conselleria
respecto a estos centros. Porque esta información desde
luego que va a ser muy valiosa para los ayuntamientos
de los respectivos municipios que a día de hoy, le reitero,
que carecen de total información y no saben qué decirles
a los ciudadanos.
Y si les trasladamos estas cuestiones en esta comisión
no es por capricho de este grupo parlamentario, en absoluto,
es porque estamos hablando de un servicio de especial
interés, como es la atención en el primer escalón de la
atención sanitaria. En ambos casos existe premura en la
puesta en marcha de los nuevos centros. Son centros que
necesitan urgentemente que se mejore la calidad de la
atención que allí se presta. Allí, en ambos centros, en ambos
municipios se sufren serias aglomeraciones, sobre
todo en determinados momentos del año, problemas de
espacio, problemas, como es evidente, asociados al espacio,
como es la falta de recursos humanos, de personal sanitario.
Por lo tanto, estamos hablando de una intervención
importante y que se va a traducir en un ajuste en el conjunto
del departamento de salud, en lo que sería la distribución
de medios y recursos para el conjunto. Porque en
la medida, y usted lo sabe muy bien, en la medida en que
se mejore el funcionamiento en la atención primaria en
los municipios, pues se estará mejorando indirectamente
las condiciones en el servicio de especialidades de la zona
y en el conjunto de las urgencias, porque usted sabrá muy
bien la existencia de circuitos informales que se ponen en
funcionamiento cuando fallan los dispositivos de atención
primaria.
Por lo tanto, reiterarle que estamos ante un problema
de envergadura, que requiere del interés de su conselleria
con absoluto rigor e importancia y que, por supuesto, presupongo,
le reitero, como del conjunto de la conselleria,
de los profesionales que están bajo su mando. Por tanto,
le pedimos eso, que nos informe de la situación real de
ambos centros y que nos diga qué previsiones tiene su
conselleria en ambos casos, qué tipo de centros tienen
pensado para cada uno de los municipios y, como es evidente,
sobre qué previsiones en las dotaciones de plantilla,
esto es importante, en qué término se está barajando
esta cuestión.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias, señora Soler.
Creo que le ha hecho más de dos preguntas.
El honorable conseller tiene la palabra para responderle.
El senyor conseller de Sanitat:
Gracias, señora presidenta.
Señora Soler, en relación a las infraestructuras a las
que alude, el centro de salud de Cocentaina está actualmente
en redacción de proyecto. Se prevé que el contrato
de obra sea licitado durante el segundo semestre de 2011
y su financiación estará prevista para el último trimestre
de 2012.
Por otra parte, en cuanto al centro de salud de Castalla
se está ultimando el informe de viabilidad de la parcela. Y
a finales de este año o primeros del que viene, el primer
Comissió de Sanitat i Consum 28.06.2010 Pàgina 20
trimestre del que viene, se contratará la redacción del proyecto.
Se espera que el inicio de las obras empiece a finales
de 2011 y puesta ya en funcionamiento a lo largo de
2013, año y medio.
Sobre lo que me ha preguntado al final, no tengo los
datos de las características del centro, porque no estaba en
la pregunta y no lo tengo. Pero en el día de hoy le haremos
llegar qué tipo de obra se espera en cada centro, no
lo tengo aquí delante.
Y decirle que usted ha dicho: «Se agotan los fondos de
la conselleria.» Desgraciadamente esa frase se la podemos
aplicar a cualquier administración local provincial,
autonómica o nacional en estos momentos, entre ellas,
como ejemplo, el Ministerio de Fomento que ha tenido
que tomar la medida, entre otras cosas porque no cabía
otra, de paralizar todas las obras que no estén al 90% ejecutadas.
Y decirle que, bueno, que a veces la lentitud en
la actuación en una obra sanitaria muchas veces ocurre
que se debe a las situaciones de la parcela, modificaciones
de los proyectos, o sea que son modificaciones administrativas
que enlentecen el proyecto. También le puedo decir
que en los años que llevo en la Conselleria de Sanidad
que cuando se pone la primera piedra las obras van dinámicas
y en una media de 18 meses la obra está acabada.
Y decirle para acabar que en estos tres años que llevamos
de legislatura se han puesto en marcha y en funcionamiento
65 centros de atención primaria nuevos, 65 en tres
años, 27, 15 y 23. Y decirle que si encuentra algún período
de legislatura, alguna legislatura con la puesta en funcionamiento
no ya de tres años sino una legislatura entera
con la puesta en marcha de 65 centros de atención primaria,
estoy convencido que no lo va a encontrar.
Por lo tanto, creo que se está trabajando bien y, efectivamente,
aunque se trabaja bien, pues quedan poblaciones
que llevan tiempo esperando una mejora en su centro de
salud. Y por eso seguimos intentando buscar todas las soluciones
para que esto ocurra lo antes posible en estas dos
poblaciones como Cocentaina y Castalla.
Gracias.
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias, honorable conseller.
Pasamos a la pregunta 333, al conseller de Sanidad,
sobre obras en el centro de salud, presentada por don Ignacio
Subías, del Grupo Socialista.
.

El PP exige al gobierno central en temas de drogodependencias mientras incumple sus competencias en la materia en la Comunidad y promueve el botellón

Proposició no de llei sobre la normalització
de l’assistència al drogodependent

DEBATE.
COMISION DE SANIDAD 25 MAYO 2010
La senyora presidenta:
Pasamos al punto número cuatro: toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la normalización de la asistencia al drogodependiente, presentada pro el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez.
El senyor Martínez Rodríguez:
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenos días. Trae mi grupo parlamentario hoy a esta comisión una proposición no de ley de esas que no cuestan dinero, que
reconocen derechos, pero que a priori No cuestan dinero, van bastante en consonancia con lo que supone el tema del ahorro y del gasto. Pero, desde luego, sí que es un reconocimiento, a nuestro juicio fundamental, a muchísimas personas y a muchísimos ciudadanos que padecen una cuestión
relativa a lo que son las adicciones, al consumo, a la adicción de sustancias.
En primer lugar, decir que afortunadamente hoy hablar de drogas es mucho más sencillo, porque nuestra sociedad ha evolucionado y hay muchísima más información en la calle, en los centros educativos, incluso en las familias, de la información que había en los años setenta y ochenta, que a mi juicio fueron dos décadas aciagas en el tema del tratamiento de las drogodependencias, no únicamente por la falta de recursos sino especialmente por la falta de información
que había en ese momento. Yo incluso me atrevería a afirmar que ahí hubieron algunas generaciones completas y fueron generaciones perdidas de personas que cayeron en la adicción a la drogodependencia de manera terrible y sin tener la información de las consecuencias que aquello podía repararle a nivel de salud y a nivel social. Fueron las familias las que sufrieron demanera directa la circunstancia de la que les estoy hablando.
Yo todavía recuerdo cómo a principio de la década de los noventa, cuando tuve la responsabilidad política de ser concejal de bienestar social en mi municipio, atendía continuamente
a familias que venían destrozadas, a madres que no entendían muy bien qué era lo que les estaba ocurriendo a sus hijos, buscando una solución, en primer lugar, en la administración. Fueron también las familias las que se agruparon en la defensa de los derechos de sus hijos y demandando a la administración en su conjunto lo que era la necesidad de atención de los mismos. De ahí, yo sí que quiero también hacer memoria del buen trabajo que desde el principio se hizo en el gobierno valenciano, ensamblando todo lo que eran los recursos y poniendo en valor todo lo que había en manos de la administración y también en manos de la iniciativa social. La creación de las unidades de conductas adictivas y la normalización de estas entidades, por parte de la administración autonómica, creo que fue fundamental en el tratamiento de las drogodependencias. Se reconoció al drogodependiente realmente como un enfermo y no como un ser asocial o marginado. Y, desde luego, creemos que ese fue un paso fundamental en el tratamiento de la patología de la situación a la que nos estamos refiriendo.
Desde luego, creo que el gobierno valenciano tuvo la habilidad y Las Cortes de legislar una muy buena ley sobre drogodependencias, que luego poco a poco pues se fue implantando en lo queeran los recursos sociales y sanitarios que se fueron llevando a cabo. La verdad es que creo que en eso la Comunidad Valenciana fue un ejemplo de buen hacer, sinceramente, señorías. Y creo que así también lo han reconocido foros científicos importantísimos.
Hoy lo que estamos pidiendo a la comisión, a esta comisión, es que el estado, que en definitiva es el garante de que los ciudadanos sean atendidos de manera igualitaria en cualquier territorio en el que se encuentren dentro de lo que es nuestro país, tengan los mismos derechos, residan donde residan, en lo que es el tratamiento a la adicción y a las drogodependencias.
Y ustedes pensarán, bueno, éste no es el foro adecuado para debatir esta cuestión. Bueno, estimamos que sí que es el foro adecuado, por tanto y cuanto implica a muchísimas personas que continúan conviviendo con este problema en este país nuestro. Y desde ahí lo que solicitamos a través de esta proposición no de ley es que el gobierno, el Consell, inste a lo que es el Gobierno de España a que se mejore, se implemente esa legislación que hoy ya pues tiene unos años, la verdad. Es decir, saben ustedes que la sociedad ha ido cambiando con los años, lamentablemente también las adicciones han ido cambiando con el paso del tiempo, tanto en la investigación,
como en la difusión como en el tratamiento. Entonces creemos que la legislación, que es una cosa que tiene que ser viva, pues debe adaptarse a esas nuevas realidades con las que hoy nos estamos encontrando. Seguramente, señorías, y ustedes lo saben, no hemos ganado la batalla a aadicción, la adicción pues es como la gripe, ¿no?, se disfraza de distintas formas y cada vez reaparece de distinto modo en la sociedad.
Y creemos que una de las cuestiones que se deben considerar es el tema de la legislación. No pedimos nada más. Fíjense ustedes si nuestra petición es bien sana, fácil de entender
y barata económicamente. Es una cuestión seguramente de voluntad política. A mí me encantaría que hoy esta iniciativa pudiese ser votada por parte de todos los grupos de la cámara
Y bueno, pues miren, si no cuentan con su apoyo, pues absténganse, al menos tengan ustedes la valentía de abstenerse. Yo les aseguro que en Madrid por estas cosas no riñen, que aquí hemos hecho cosas mucho peores, y no riñen, de verdad, eh. Digo nosotros, hemos hecho nosotros cosas…, y no riñen. Es una cuestión, de verdad, de independencia, de independencia, no política, moral, de lo que uno tiene que plantearse frente a lo que es la justa reivindicación para el soporte a las personas. Confiando, confiando en su sensibilidad política y en que no verán ustedes maldad alguna ni el texto de la proposición no de ley ni en la exposición de la misma, pues confiamos,
ya les digo, en su voto favorable.
Muchísimas gracias.
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra el señor Morera.
Para la aceptación o no, tiene la palabra, por el Grupo
Socialista, la señora Soler.

La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señora presidenta.
Bueno, en primer lugar, yo quisiera remitirme a la posición que suele adoptar mi grupo parlamentario ante todas las cuestiones, todas las proposiciones no de ley o las iniciativas que se plantean, se traen a esta cámara, para ser debatidas y para después ser votadas.
Como sabrán, por la experiencia, y el punto anterior yo creo que es un claro ejemplo de ello, este grupo tiene por norma apoyar y, en fin, votar a favor de todas aquellas propuestas
que están planteadas en base a argumentos razonables, coherentes, y hay iniciativas que por su contenido pues tratan y abordan cuestiones que van a mejorar en determinados aspectos la calidad de vida de los valencianos.
Y, en cualquier caso, las iniciativas que obedecen a la naturaleza misma de esta cámara y que se circunscriben a las competencias legislativas y ejecutivas del gobierno valenciano. Ahí, como verán, siempre nos han encontrado y nos seguirán encontrando en el futuro, siempre, siempre, y quiero recalcar, siempre que las propuestas reúnan estos requisitos que acabo de exponer. Siempre que traigan a esta cámara iniciativas de espíritu constructivo, no iniciativas con apariencia de oveja y piel de lobo, exactamente. Por lo tanto, siempre que traigan propuestas positivas contarán con el apoyo del Grupo Socialista.
Y, dicho esto, es evidente que todo aquello que se salga de este planteamiento, y por supuesto que colisione con estos argumentos, pues tendrá pocas probabilidades de ser aceptado por este grupo.
En esta ocasión estamos ante una iniciativa, permítame que les diga, a nuestro entender, de apariencia, eh. Yo no sé… Bueno, usted dice que aunque no cueste dinero, quizá por eso yo creo que es más, si cabe, una iniciativa de pura fachada, sin fondo. Y en todo caso con un fondo poco bien intencionado, como se ha expuesto con anterioridad, y que en poco va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en esta comunidad. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque no es coherente que ustedes planteen a esta cámara un plan que presuntamente pretende una coordinación para abordar la problemática de organización, cuando saben, porque ustedes han gobernado muchos años en la Moncloa, y deben de saber muy bien que desde el año 1985, como ustedes exponen en sus motivos, se implantó en este país el Plan nacional sobre drogodependencias, que es un plan, una herramienta absolutamente viva y que desde entonces no se ha hecho más que ir desarrollando planes, programas, campañas, y lo saben ustedes muy bien, porque ustedes los han tratado de ir coordinando con sus planes autonómicos y han ido recibiendo cada año una serie de dinero que les ha venido
muy bien. Por lo tanto, yo creo que no es el foro adecuado, absolutamente para nada traerlo a esta cámara, porque para ello hay otros foros que sí que son adecuados, como puede el
Consejo Interterritorial, donde allí se plantean, se debate sobre cuestiones que podría ser ésta perfectamente. Por lo tanto, permítame que de entrada descalifique esta iniciativa en cuanto a su contenido y que la reduzca únicamente a la voluntad del Grupo Popular de vaciar de contenido
a esta cámara, a evitar que se hable de (inintel·ligible) … que estamos atravesando en esta comunidad de la forma que se están gestionando los fondos públicos de todos los valencianos. Y también tocaría aquí hablar de cómo se están desarrollando o cómo se han desarrollado los planes autonómicos de drogodependencias, y eso es de lo que deberíamos estar hablando aquí. No de cómo tienen que organizarse a nivel nacional. Por tanto, estamos ante una propuesta que no aporta nada y que lo único que pretende es utilizar esta cámara para otros fines que no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza de esta cámara, insisto.
Y me (inintel·ligible) … y ya verán por mi tono, con absoluto convencimiento. Y a la vista de las iniciativas que están planteando en esta cámara, que llevan trayendo a esta cámara desde que en estos últimos años hay un gobierno socialista en la Moncloa. Miren, su estrategia en este tiempo lleva una única dirección: denostar la imagen del gobierno central, denostar la imagen del señor Zapatero, desprestigiar su imagen, proyectarlo de la peor manera posible, utilizando para ello las
instituciones valencianas, para decir mañana que el Grupo Socialista no ha aprobado una iniciativa que, según ustedes, va a mejorar la calidad de vida de los valencianos, porque eso no es verdad.
Porque si realmente les preocupa la atención a la drogodependencia, y aquí, fíjense bien, lo que tendrían que hacer es velar por el correcto funcionamiento de los dispositivos que por las competencias que tienen adquiridas en materia de sanidad, de bienestar social, de educación, porque cuando hablamos de la drogodependencia hablamos de prevención
en diferentes ámbitos, escolar, en fin, una serie de actuaciones que ustedes son las que deberían de traer aquí. Es decir, hablar de sus competencias, hablar de sus presupuestos, valorar como se ejecutan esos presupuestos, hablar del personal que atiende esos dispositivos, que son UCA, cómo funcionan, qué personal les atiende, qué actividad están atendiendo en los últimos años, eh, porque yo aquí quisiera decirles que, según escuchamos a los profesionales, se han vaciado de contenido absolutamente estos dispositivos.
Yo creo que son las cuestiones que ustedes deberían de traer aquí para hablarlas y no desviar la atención a cuestiones que nada tienen que ver con el bienestar o la calidad asistencial de la gente.
¿Y por qué digo esto? Pues porque no lo digo porque sí, porque me remito a las pruebas, me remito a la sensibilidad que demuestran los dirigentes del Partido Popular en relación
a la promoción del consumo irracional del alcohol en los mencionados botellones. Es decir, ustedes me traen aquí una iniciativa, me hacen un prolegómeno diciéndome que es un drama la situación de la drogodependencia, que en la comunidad, que bla, bla, bla, y resulta que ustedes, los dirigentes de su partido, están promocionando los botellones
en determinadas ciudades donde gobiernan. Explíquenme a ver esto, qué opinan ustedes.
Les reitero, hablan de la coordinación nacional. Está en el Plan nacional sobre la drogodependencia, es un organismo vivo, que viene actualizando herramientas, campañas.
No sé qué vienen a pedir aquí. Desde luego, por la experiencia yo sé que ustedes, desde luego, piden planes, piden planes, piden que se coordine el gobierno central, que coordine las comunidades, pero después esos planes ustedes no los cumplen. Yo quiero remitirme aquí al último plan que se ha aprobado por el Consejo Interterritorial, que es en la estrategia
de salud mental, ¿vale?, que tiene como filosofía y como educación garantizar una atención homogénea en todo el territorio, lo mismo que ustedes piden aquí, equidad, justicia, igualdad. Vale, pero es que después ustedes no cumplen esos planes. Aquí viene ustedes a pedir, a reivindicar un plan, pero después los planes que hay ustedes no los cumplen en esta comunidad. Y esto demuestra eso, pues que esta iniciativa está absolutamente vacía de contenido.
Por todo ello, yo creo que he dado argumentos suficientes para justificar nuestro voto en contra, que no podemos, es que por principios no podemos aprobar esta propuesta,
porque se trata nuevamente de un brindis al sol, y no de una iniciativa apropiada y que se ajuste a la calidad de vida de los valencianos y las valencianas.
Muchas gracias.
La senyora presidenta:
Gracias, señora Soler.

Señor Martínez, tiene la palabra por cinco minutos.
El senyor Martínez Rodríguez:
Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Soler, ha tratado usted el tema con una
frivolidad que no es propia de usted. Me sorprende, porque
usted es una diputada mucho más rigurosa, que habitualmente
defiende usted con argumentos, desde luego,
mucho más sólidos, aquellas iniciativas que tiene que rechazar
o defender. Y se lo digo sinceramente, con una frivolidad
impropia de usted.
Quiero creer que ha sido su grupo el que le ha presionado
para que usted se posicione. Porque, claro, sinceramente,
lo peor es ese tono suyo de decir «lo que digo lo
estoy diciendo convencida de que lo que estoy diciendo es
lo mejor.» La verdad es que me cuesta creer que una persona
como usted diga y piense esto de este modo.
Mire, en el tema de la drogodependencia, lecciones de
su grupo, ningunas. ¡Porque es que nos encontramos un
solar, pero un solar, no; un muladar en la Comunidad Valenciana
en el año 1995 cuando tuvimos que asumir la responsabilidad
del gobierno! ¡No habían hecho ustedes absolutamente
nada!, más que decir, Tierno Galván, que «el
que no esté colocado, que se coloque.» Ésa ha sido la contribución
que ustedes han tenido a nivel nacional al trabajo
en la drogodependencia. Me parece terrible que ustedes
hagan una afirmación tan frívola como diciendo… (Veus)
Bueno, pues mire, ustedes no están aquí para darnos lecciones
de nada.
Y vamos a hablar un poco también de la gestión del
parlamentarismo de la casa. Es que ustedes estaban convencidos
que únicamente su grupo podría presentar proposiciones
no de ley, señoría. Y, claro, es que nosotros también
somos diputados, también nos han votado, también
tenemos voz y también tenemos voto, y también tenemos
voluntad de presentar proposiciones no de ley para mejorar
nuestra sociedad y la sociedad que nos envuelve.
Lo que pasa es que ustedes estaban acostumbrados a
que ese recurso el grupo parlamentario de la mayoría en la
cámara no lo utilizase. Pero, mire usted, ahora resulta que
sí. Que resulta que tenemos, no únicamente la convicción
moral de dar soporte al gobierno; sino, además, también
tenemos, como grupo parlamentario, la iniciativa de plantear
propuestas que enriquezcan la convivencia en la sociedad.
Y lo que estamos planteando ahora mismo no es ni
más ni menos que hacer en materia de drogodependencias
a nivel estatal lo que ustedes hicieron en materia de violencia
de género. ¡Es lo mismo! Lo que pasa que en un
caso ustedes dijeron que sí, y ahora dicen que no. Pero es
absolutamente lo mismo, no trabajar con planes, sino trabajar
con un marco normativo que reglase y diese equidad
a todas las cuestiones y a todos los territorios. ¡Ya sabemos
que tenemos que hacer nuestros deberes! Y los estamos
haciendo, y los hemos hecho, señoría, y usted lo sabe.
Es que, de verdad, mire, de otra cosa yo puedo entender
que ustedes intenten darnos lecciones de moral –aunque
ya no estamos para muchas–, pero en materia de drogodependencia,
sinceramente, ¡es que me parece
absolutamente inmoral! ¡Es que no es justo! Es como darnos
lecciones de moral en materia de salud mental, ¡lo
mismo! ¡Lo mismo! (Veus) Es que, claro, hay cuestiones
que de verdad sonrojan.
Y, mire, yo no quería hablar mal del Gobierno de España,
¡che!, de verdad, que hoy venía yo con buen humor
y… (veus) no, no, de verdad, o sea, no me apetecía… ¡Porque
es que el Gobierno de España es tan incalificable, que
se descalifica todos los días frente a los ciudadanos! O sea,
por eso no lo he querido nombrar, para no alterarme, porque
luego… (Rialles) Es que es terrible, de verdad. (Veus)
O sea, es que es absolutamente sonrojante que ustedes vengan
a enrocarse a una postura en la que decir: «No, oye,
no, vamos a votar en contra porque ustedes no hacen sus
deberes, porque ustedes no cumplen con su obligación.»
Miren, yo entiendo que en algunas cuestiones ustedes
intenten enmendar la plana al gobierno valenciano, pero,
desde luego, en materia de drogodependencias, no; no tienen
ustedes razón, y lo saben.
Gracias, señorías, y votaremos a favor.
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra la señora Soler.
La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señora presidenta.
Bueno, la verdad es que tampoco le conocía yo el tono
ese tan amargo que ha sacado en esta segunda intervención.
Yo siempre le he tenido, también, por una persona
comedida, moderada y razonable. Y, en este caso, yo creo
que con sus argumentos ha demostrado que cuando uno no
tiene argumentos, pues tiene que recurrir a cualquier cosa
para desviar la atención.
En cualquier caso, yo me voy a reiterar en los argumentos
que le he expuesto anteriormente. Y siempre me
remitiré a la experiencia y a los hechos, y al fruto de la
Comissió de Sanitat i Consum 25.05.2010 Pàgina 15
gestión de un gobierno, que en este caso nos toca hacer
como oposición que somos. Y, en este caso, yo creo que se
lo he explicado perfectamente, pero si no lo ha entendido
se lo vuelvo a decir.
Vamos a ver, ustedes plantean aquí una forma de coordinación
para que el gobierno central adopte… Vamos a
ver, estamos en la cámara autonómica…, en fin, en el parlamento
valenciano, donde se tienen que debatir las cuestiones
que afectan a la gestión del ejecutivo valenciano,
¿vale? Estamos hablando de un tema que, efectivamente,
desde hace muchos años, el gobierno central ha adquirido
una serie de compromisos –y ustedes han gobernado y han
tenido esta herramienta a su disposición– como es el Plan
nacional sobre drogodependencias.
Y ustedes saben perfectamente –porque lo han trabajado–
que es un ente vivo, absolutamente vivo, y que no para
de trabajar y que no para de actualizarse. Entonces, no viene
a cuento que ustedes planteen aquí unas recomendaciones
que se las tenemos que hacer al gobierno central. Porque
ustedes están aquí, en todo caso, para hablar y para dar
cuentas de cómo están desarrollando, cómo han desarrollado
y cuándo van a desarrollar los planes autonómicos en
drogodependencias, porque tienen mucho que hacer. Y no
me ha dicho nada respecto a la posición de muchos dirigentes
de su partido, que están fomentando, nada más y nada
menos, que el «botellón», que es el uso –sí, sí– y el abuso
de alcohol…, (veus) –sí, sí– y a ver realmente cuál es la
sensibilidad de su grupo y de su partido.
En todo caso, yo le remito, de nuevo, al marco donde
toca llevar esta iniciativa, que es que su consejero plantee
en el consejo interterritorial sus dudas, sus propuestas de
mejora para que se avance en este sentido. Y allí lo puede
hacer perfectamente, porque es el foro adecuado; no, esta
cámara. Porque, entonces, de nuevo me remito al ejemplo,
usted es un lobo con piel de cordero. Porque dice que aquí
es el defensor…, el gobierno que más ha hecho, que más
hecho, y bla, bla, bla… en esta materia, cuando resulta que
esta iniciativa canta por todos los sitios que está planteada
para decir que aquí se están planteando iniciativas para enmendar
la gestión de Zapatero, y nada más. Yo creo que ha
quedado muy clara, y además al hilo de la réplica que ha
tenido usted, en la que no me ha hablado absolutamente de
nada más que de lo bien que lo han hecho, como siempre
suelen hacer en todos los temas.
Pues lo bien que lo han hecho lo vamos a hablar próximamente
en alguna interpelación que voy a plantear, para
ver realmente qué han hecho en esta materia, qué han hecho
en relación al tema de las drogodependencias, y ya me
explicará su postura, la postura de su partido en relación al
famoso «botellón». Por lo tanto, yo creo que…
Bueno, y que se remita al plan de salud mental, a la estrategia
nacional de salud mental es de juzgado de guardia,
vamos, es de juzgado… Se nota que usted no tiene demasiado
conocimiento de cómo está funcionando la atención a
la salud mental en esta comunidad. Y tampoco sabrá cómo
está funcionando esa estrategia y el ridículo espantoso que
está haciendo esta comunidad respecto a los que están valorando
esa estrategia en Madrid. (Veus) Este grupo sí que lo
sabe. Y entonces también podremos hablar en otra ocasión
de este tema.
Por eso les digo, ustedes plantean aquí una serie de requerimientos
para que se hagan fuera, cuando lo que hay,
en este sentido, que se está haciendo, como –les reitero– la
estrategia nacional en salud mental, que es una herramienta
pensada para eso, para garantizar la equidad, para garantizar
la prestación en todo el territorio español, y que aquí no
la están cumpliendo… Aquí sí que están recibiendo muy
bien el dinerito que viene de Madrid, pero, desde luego, los
valencianos no sabemos en qué están gastándoselo. No nos
lo han clarificado cuando lo hemos preguntado.
Y así que yo creo que huelga dar más argumentos, que
queda a la vista de que es absolutamente una iniciativa
oportunista, que no pretende más que denostar al gobierno
de Madrid, ¡y ya está!, y escurrir el bulto y dejar de hablar
de las cuestiones que interesa hablar en esta cámara, que es
cómo están gestionando, cómo están gobernando y cómo
están prestando toda la asistencia que se requiere en este
caso, como es la atención a los drogodependientes.
Y ya está, muchas gracias.
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias, señora Soler.
¿Para qué quiere la palabra? Vale, tiene dos minutos.
El senyor Martínez Rodríguez:
Yo a usted nunca la llamaría loba, señora Soler. (Rialles)
La senyora presidenta:
Muchísimas gracias.
Vamos a pasar a votar la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? 8.
¿Votos en contra? 5. Por 8 votos a favor y 5 en contra, queda
aprobada la proposición no de ley.

Posición del PSPV ante el Plan nacional de Autismo. Debate parlamentario Comisión Política Social. Corts Valencianes. 11 de Mayo 2010.

Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla nacional
d’autisme i trastorns generals del desenvolupament
El senyor president:
Passem al punt 5: presa en consideració de la Proposició
no de llei sobre elaboració d’un pla nacional d’autisme i
trastorns generals del desenvolupament, presentada pel
Grup Parlamentari Popular.
Ans de començar, saludar i agrair la presència del senyor
Juan Carlos Martínez i el senyor Adolfo Ruiz Pérez, representants
de l’associació Proyecto Autista, que estan
acompanyant-mos en el treball de hui.
Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular.
La senyora Franco Aliaga:
Gracias, señor presidente.
Señorías.
En primer lugar, doy el reconocimiento y el saludo a la
asociación Proyecto Autista, que nos acompañan esta tarde.
Y quiero presentar una proposición no de ley, que hoy
voy a defender, que recoge iniciativas encaminadas a mejorar
la atención de las personas que padecen autismo. Un
término que proviene del griego y que significa «sí mismo
», es decir, que se encierra en sí mismo.
Así pues, nos encontramos ante unas personas que sufren
una discapacidad mental, que ha ido evolucionando a
Comissió de Política Social i Ocupació 11.05.2010 Pàgina 12
través de los años, tanto en su concepción como en su evolución,
a medida que la investigación ha ido avanzando.
Afortunadamente, ya se ha desterrado una antigua creencia
donde se pensaba que el autismo era un trastorno producido
por el entorno familiar y que, como ya les he dicho, eso
con los tiempos y con la evolución se ha desterrado totalmente.
Con el paso de los años, los expertos y estudiosos del autismo
lo definen como una enfermedad mental cuya incidencia
está aumentando de forma exponencial, tanto en nuestro
país como en el resto de los países de nuestro entorno.
En apenas dos décadas se ha pasado de registrarse un
caso de trastorno del espectro autista, también conocido
como TEA, por cada 2.500 nacimientos a un caso por cada
150 nacimientos.
Así pues, estos datos nos llevan a unas estimaciones que
nos hablan de cerca de 350.000 casos en todo el entorno del
territorio nacional, y podríamos decir, aproximadamente, que
entre 48 y 50.000 en nuestra Comunidad Valenciana.
Las asociaciones vinculadas al autismo, esencialmente de
padres, han llamado a menudo la atención sobre la necesaria
mejora de la atención a este problema, siempre sobre la base
de una coordinación, el establecimiento de protocolos de actuación
y la labor impulsora de la administración para lograr
la integración de los afectados y la atención socioeducativa
de los mismos a lo largo de todas estas etapas vitales.
Los autistas son ciudadanos con plenitud de derechos y
merecen, ellos y sus familias, una atención prioritaria por
parte de los poderes públicos, así como un esfuerzo global
de toda la sociedad para evitar situaciones discriminatorias
y de abierta exclusión.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular, y recogiendo,
como ya dije antes, el sentir de las asociaciones, ha
presentado esta proposición no de ley para que se elabore
una estrategia común en la que se contemplen y garanticen
unas prestaciones, derechos y atenciones que no sean discriminatorias
según residan en una comunidad u otra.
Por ello, en el punto primero le pedimos al Gobierno de
España que elabore un plan nacional de autismo y trastornos
generales del desarrollo que cuente con lo siguientes
puntos que describiré brevemente: un diagnóstico precoz,
porque consideramos que es importante elaborar un protocolo
que diagnostique lo antes posible la enfermedad para
avanzar en su tratamiento.
Pedimos una integración escolar. Pensamos que se han
de facilitar todos los medios necesarios creando unidades
específicas en los centros ordinarios autorizados para impartir
la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, así
como la creación de centros de educación especial con residencia.
Pedimos también la inserción laboral, porque consideramos
que es básico que se adopten medidas para que se pueda
realizar una actividad que le permita sentirse más realizado.
Se deben crear también centros de día, respiro, viviendas
tuteladas o asistidas para aquellas personas con posibilidad
de inserción laboral. Es necesario apoyar a las familias
a través de estos centros.
Pedimos también incorporar en los diversos departamentos
ministeriales, sanidad, educación, trabajo, asuntos
sociales e igualdad, para que trabajen junto con las asociaciones
vinculadas al autismo.
Pedimos también garantizar una atención homogénea en
todo el territorio nacional, mediante la necesaria financiación
de las comunidades autónomas para poder cumplir
con el plan estatal y asegurar una correcta distribución y
utilización de los recursos.
También apoyar la investigación. Consideramos que
desde los centros de referencia y coordinación de las universidades
es importante que se profundice en la investigación
del autismo para descubrir el porqué y cómo hacer
frente a este problema.
Pensamos que hay que afrontar la especialización del
sector público, y eso se consigue formando a los cuidadores
mediante una titulación adecuada.
Hemos añadido dos puntos que nos parecen importantes,
que son garantizar una estrecha y adecuada coordinación
entre todas las administraciones que intervengan en relación
con el alumnado.
Y, por último, la identificación del alumnado con autismo
o trastornos generales del desarrollo se realizará lo más
tempranamente posible por parte de los equipos multiprofesionales
cualificados.
En esta proposición no de ley, en el segundo punto quiero
hacer especial hincapié porque le pedimos al gobierno
central aprobar una modificación de los créditos presupuestarios,
con el objetivo de dotar de un montante económico,
aproximadamente, de 200 millones de euros, porque pensamos
que con ello se podría dar cobertura presupuestaria a
la elaboración de este plan. Sería un poco ridículo pensar
que se hiciese un plan nacional sin darle una dotación presupuestaria.
Y esta es una cantidad que se considera la adecuada.
También es cierto que desde el Grupo Parlamentario Popular
esta cantidad se solicitó para los presupuestos, hacer
una modificación para los presupuestos de 2010, pero el
Grupo Parlamentario Socialista que da soporte al gobierno
socialista a nivel nacional votó en contra. Pensamos que en
el plazo de los seis meses dé una respuesta satisfactoria y
que recapacite, porque, lógicamente, como les decía, es importante
que ese plan nacional tenga una dotación para que
todas las autonomías puedan trabajar al unísono.
En el punto tres, es un punto en el que desde este gobierno,
el gobierno de La Generalitat, solicitamos, y hemos
hecho especial hincapié, solicitando que el Consell proceda
a la creación de una comisión multidisciplinar de carácter
intersectorial para el estudio, análisis, recomendaciones,
que permita una mayor coordinación transversal de las
políticas, ya que se vienen desarrollando, pero sería necesario
el hacerlo desde este prisma. En esta ocasión, además,
de las consellerias de Sanidad, Educación, Bienestar Social,
Trabajo, contaríamos también con las asociaciones de
niños autistas y profesionales que trabajan en este campo.
Y, por último, en la proposición no de ley pedimos que
del grado del cumplimiento se dé cuenta a las Cortes en el
plazo máximo de tres meses.
Bien, señorías, este es el contenido de nuestra proposición
no de ley. Y pensamos que esta propuesta tiene una finalidad
muy concreta, y es la de que todos los grupos parlamentarios
demos nuestro apoyo para que desde todos los
poderes públicos se garantice a los autistas y a sus familias
todas aquellas prestaciones que les proporcione una vida
digna y de calidad, a lo que tiene derecho todo ciudadanos.
Creo que es una propuesta sensata, que además, como
he dicho, recoge el sentir de las familias de las personas autistas
y que, lógicamente, confío en que cuente con el apoyo
del resto de grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula... (S’interromp la gravació)
Comissió de Política Social i Ocupació 11.05.2010 Pàgina 13
La senyora Soler Cejudo:
Gracias, señor presidente.
Señorías, yo también, en primer lugar, iniciaré mi intervención
dando la bienvenida, como no puede ser de otra
manera, y el reconocimiento más sincero, a las familias representantes
del colectivo de personas con autismo que nos
acompañan hoy en esta comisión. Desde aquí quisiera reconocerles
su esfuerzo, porque entiendo que convendrán
conmigo en que ellos son los auténticos protagonistas de
los avances y de la lucha incansable por la mejora de la calidad
de vida de las personas que padecen algún tipo de
trastorno o de espectro autista.
Señorías, aquí estamos hablando de derechos, de derechos
reconocidos desde el propio texto constitucional, hasta
derechos que reconoce la propia ley de servicios sociales
que tenemos vigente en esta comunidad desde el año 1997.
Derechos que a la vista del texto y del panorama que expone
esta iniciativa, continúan en una fase de aplicación demasiado
insignificante en esta comunidad.
Por tanto, abordamos una cuestión de envergadura, una
cuestión de auténtica importancia, de una cuestión de prioridad
social, de esos temas que ponen al descubierto cuál es
la verdadera sensibilidad de los gobiernos hacia las cuestiones
sociales.
Y aquí sí que me gustaría, ya que la propuesta contempla
también una referencia a los créditos presupuestarios
que le pedimos a la administración central, me gustaría
destacar un hecho que consideramos significativo. Y es el
que la Conselleria de Bienestar Social, en su presupuesto
de este año, haya previsto un gasto que merma en 20 millones
de euros la cantidad que se liquidó el año pasado a los
programas de atención a la discapacidad. Porque, evidentemente,
este pasaje o este rasgo dice y mucho acerca de la
sensibilidad de este Consell.
Y dicho esto, y teniendo en cuenta que el autismo está
reconocido como la primera causa de discapacidad infantil,
quisiera dar testimonio de esta cuestión, que la realidad del
autismo es en sí, convendrán conmigo, estremecedora, especialmente
y también en esta comunidad. Usted en su exposición,
señora Franco, lo ha mencionado, las cifras hablan
por sí solas.
Y a mí me gustaría, desde la humildad, que todos los
grupos parlamentarios tuvieran una intervención desde la
sensatez, que lo hicieran pensando en estos miles de niños
y en sus familias, que son los que conviven día a día con la
realidad del autismo. Al menos, esa es la actitud de este
grupo, y nos gustaría que todos por igual dejaran de lado
cuestiones que en absoluto tienen nada que ver con el bienestar
de estas personas y se centraran en focalizar sus esfuerzos
en este sentido.
Entiendo que la demagogia no cabe, no cabe en este debate.
Podríamos entrar a valorar cuestiones de forma, incluso
podríamos advertir cierto oportunismo en esta iniciativa,
pero no lo vamos a hacer, señorías. Al menos, sí que
me gustaría, como mínimo, que rectificaran, aunque sea de
viva voz –ya que no hemos tenido tiempo de presentar una
enmienda–, una afirmación que de forma equivocada señala
en la exposición de motivos de esta proposición no de
ley que el grupo parlamentario en el Senado votó en contra
de esta iniciativa. Eso, sencillamente no es cierto. El Grupo
Socialista en la cámara baja no votó en contra y quisiera
que rectificaran esta errata, no sé si intencionada o no.
Pero, como he señalado antes, no quiero distraerme en
cuestiones que nada tienen que ver con la altura política
que requiere esta cuestión.
Insistir en que estamos ante un problema real, ante un
problema importante y muy pero que muy sensible y que
requiere de la responsabilidad de todos los que estamos representados
en esta cámara. Y este grupo, como no puede
ser de otra manera, votará que sí, por supuesto, a esta iniciativa.
Votaremos que sí a que la administración central
continúe trabajando por la defensa de los derechos sociales
de la ciudadanía. Por supuesto, decimos que sí a que la administración
central desarrolle el Plan nacional de autismo,
igual que planteó hace unos años la estrategia nacional en
salud mental y que todas las comunidades están obligadas a
desarrollar y que, por cierto, ésta no lo está haciendo demasiado
bien.
Y, por supuesto, diremos que sí a que esta comunidad, a
que este Consell, desde las competencias que le son propias,
cumpla estrictamente con los objetivos que deriven de
las directrices que le señale este plan, desde el ministerio
correspondiente, además de las que ya le corresponden por
defecto desde el año 1997. (Veus)
El senyor president:
¿Pueden guardar silencio, por favor?
La senyora Soler Cejudo:
Y vamos a ser, señorías, si me permiten, muy exigentes,
especialmente, en el cumplimiento del punto tercero porque,
tal y como dice este punto, dentro de tres meses, el
Consell deberá dar cuenta de una serie de gestiones en este
sentido, que usted ha desarrollado en su intervención, señora
Franco. Dentro de tres meses, este grupo tomará la iniciativa
para comprobar el cumplimiento de los compromisos
que esta cámara va a adquirir hoy ante los familiares de
los niños con autismo –que hoy nos acompañan en esta comisión–
y, entonces, dentro de tres meses, volveremos a
pedirles cuenta de los deberes que vincula esta proposición
no de ley al gobierno valenciano, volveremos a fiscalizar la
tarea realizada por las consellerias de Educación, de Bienestar
Social y de Sanidad, que en tres meses deben haber
puesto sobre la mesa un primer plan de trabajo en forma de
comisión para empezar a trabajar en la única dirección de
mejorar la calidad de estas personas, de todos estos niños y,
cómo no, de sus familias.
Y ahí siempre, señorías, nos van a encontrar, nos van a
encontrar siempre al lado de las personas, siempre a favor
de aquellas iniciativas que signifiquen mejorar la calidad
de vida de todos los valencianos y las valencianas, y trabajando
desde esta cámara, dejando de lado actitudes oportunistas
y electoralistas que no aportan nada de bueno a esta
comunidad.
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula la il·lustre diputada.
La senyora Franco Aliaga:
Gracias, señor presidente.
Menos mal que va a apoyar la iniciativa porque, si no,
no sé qué tendríamos que haber escuchado.
Mire, yo entiendo que de oportunista nada. El Partido
Popular en el Senado presenta esta proposición, porque
considera que es de derecho el que se haga y se vaya avanzando
con relación al tratamiento de estos niños. Usted
dice que va a controlar muy bien el cumplimiento del Con-
Comissió de Política Social i Ocupació 11.05.2010 Pàgina 14
sell. ¡Fíjese! Yo también le digo: la moción que se aprobó
en el Senado, por mayoría, con la abstención del Grupo
Socialista, tendría que estar dando cuenta ya de eso que se
le solicitó, y el gobierno del señor Rodríguez Zapatero todavía
no ha dado ninguna respuesta.
Si alguien está haciendo algo por estos niños es esta comunidad.
Seguramente, estamos convencidos de que no
hemos hecho todo lo que tocaba por una sencilla razón, si
no, no estaríamos haciendo esta proposición no de ley.
Pero, no sea usted tan exigente con este Consell y sea tan
laxa con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque
si vamos a analizar todo lo que usted está diciendo, la
Conselleria de Bienestar Social, la Conselleria de Sanidad
y la Conselleria de Educación están haciendo un esfuerzo
presupuestario y están dando solución, no toda la que se
debería dar, pero sí cada año más a estos problemas y a la
atención de estos niños.
Por tanto, en este sentido, no utilice su turno de palabra
para decir que va a aprobar esta proposición no de ley
cuando su grupo, en Madrid, que es donde realmente tiene
que ponerse e implicarse para ese plan, ha votado que no
para los 200 millones que le supone hacer ese plan. Usted
sabe que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero nos
tiene acostumbrados a decir y a hacer unas políticas de
humo donde carga toda la responsabilidad económica a las
autonomías. Y, entonces, eso no me parece justo.
Mire, la Conselleria de Bienestar Social ayuda a la
Asociación Valenciana de Padres Autistas. Concretamente,
18.400 euros en un programa; 10.187 en otro; 1.326 en
otro; programas de intervención social con 6.000; a otras
asociaciones les da 4.900 euros; hay otras asociaciones de
autistas de la Comunidad Valenciana que trabajan en las
escuelas, el CAU, donde se les ha dado 2.58.387 euros;
Asociación Valenciana de Padres Autistas, para el 2010, se
le ha invertido 400.000; Asociación de la Escuela..., para
el 2010, se le dan 866.000... Así le podría hacer..., pero
eso sería motivo de otro debate.
Yo creo que el esfuerzo presupuestario que está haciendo
el Consell, al margen del ostracismo al que nos tiene
acostumbrados el señor Rodríguez Zapatero, es importante.
No es oportunista nuestra proposición no de ley. Es una
proposición no de ley que la hemos trabajado con los familiares
de los niños autistas y hemos hecho un esfuerzo
importante para recoger lo que realmente ellos quieren,
que es ese punto 3, donde vamos a trabajar con todas las
consellerias implicadas, con los familiares, para acertar
mucho más todas las políticas que tenemos que hacer para
el cuidado de estas personas. No se escude usted en otras
cosas porque yo creo que lo que realmente es importante...
–usted aquí dice que sí, que va a aprobar esta proposición
no de ley–, pero yo creo que también sería bueno que les
dijese a sus compañeros en el Gobierno de España que la
apoyen también, que es donde realmente importa, porque
nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con nuestros
recursos, nosotros ya estamos acostumbrados a que no
se nos dé ningún tipo de financiación.
Y no confunda usted a la opinión pública porque sabe
perfectamente que los cuidados que se le dan a la dependencia
y los recursos que se le dan a la dependencia nunca
serán los que prometió el señor Rodríguez Zapatero, sino,
más bien, mucho menores de lo que nos dijo. Porque no se
olvide usted de que somos un millón más de ciudadanos
que él no contempla y que nos tiene totalmente marginados
a todos los niveles.
Por tanto, señorías, yo agradezco que vote esta proposición
no de ley, pero que no la vote para hacer –como si
dijésemos– un seguimiento exhaustivo de si se cumple o
no se cumple, sino para favorecer a las personas que en
este caso necesitan, que son los autistas y sus familiares.
Nada más y muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Té la paraula la senyora diputada.
La senyora Soler Cejudo:
Yo voy a ser muy breve, señor presidente.
En primer lugar, decir que creo que me he explicado
con meridiana claridad en lo que es la defensa a la causa
de las personas que sufren este tipo de problema, y, desde
luego, aquí, en esta cámara, he ejercido mi función como
parlamentaria autonómica, representante de la soberanía
del pueblo valenciano, y es aquí donde yo debo de ejercer
la tarea fiscalizadora de la administración que tiene competencias
transferidas desde hace muchísimos años, y,
concretamente, aquellas competencias que hacen alusión a
una de las conclusiones que plantea esta iniciativa.
Yo le insto, señora Franco, a que usted es libre de marchar
al Congreso, a ser diputada nacional y allí plantear
todas aquellas cuestiones que tengan relación con la gestión
de otra administración que no es, en este caso, la autonómica.
Desde luego, reiterar mi apoyo a la iniciativa porque,
como no puede ser de otra manera, mi grupo parlamentario,
el grupo al que pertenezco es un grupo responsable y
consecuente, y, en este sentido, estamos ante una iniciativa
que fue aprobada por el Senado, precisamente el 7 de octubre
de 2009, y, nosotros, respetuosos con las instituciones,
respetando aquel acuerdo, aquí lo que hacemos es reiterar
ese acuerdo y apoyar de nuevo esta iniciativa porque
estamos convencidos de que es necesario mejorar las condiciones
y la calidad de vida estos niños y de las familias
de estos niños.
Y continuaré ejerciendo mi función de parlamentaria
autonómica exigiendo –como le he adelantado– y fiscalizando
el cumplimiento de este acuerdo porque es lo que
me corresponde hacer en este caso.
Muchas gracias.
El senyor president:
Moltes gràcies.
Anem a passar a votar, per tant, la proposició no de llei
que hem estat debatent. Vots a favor? S’aprova per unanimitat.

SOLER EXIGE AL CONSELL QUE SALDE DEUDAS CON CENTROS QUE ATIENDEN ENFERMOS MENTALES

> AREA: Política
18-04-2010 / 14:30 h
(Comunidad Valenciana) POLITICA,REGIONES-AUTONOMIAS
PSPV exige Consell salde deudas con centros de asistencia a enfermos mentales
La diputada socialista en Les Corts Rebeca Soler ha señalado en un comunicado que esta situación, "aunque no es nueva, no es por ello menos reprochable", ya que con esta actitud lo que consigue el PP es "poner en serio peligro la integridad y el funcionamiento de estos centros".
"Quizá sea lo que realmente persiga el Gobierno valenciano", se ha preguntado.
En ese sentido, ha acusado a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, de "absoluta responsabilidad" respecto a esta situación, ya que "demuestra que es sólo una marioneta de su predecesor, de quien reproduce la inmoralidad y la demagogia propia de quien ve en los derechos fundamentales de las personas una oportunidad de negocio".
"El impago de las ayudas al mantenimiento de centros y servicios por parte del Consell, que afecta a los cuatro primeros meses del año, afecta principalmente al personal que los atiende, cientos de profesionales de los servicios sociales que no cobran a fin de mes debido a la alegre gestión del Gobierno valenciano", ha asegurado.
Ha criticado que el Consell atienda antes, por contra, "los gastos de la Copa América que los propios para el sostenimiento del estado del bienestar y el cumplimiento de los derechos de las personas como es la asistencia a la enfermedad".
Soler ha asegurado que esta situación se agrava "más si cabe" en la coyuntura actual, "ya que genera una gran tensión en las asociaciones, que se ven forzadas a mendigar préstamos bancarios para afrontar como mínimo los sueldos de los trabajadores".
La diputada ha considerado que las entidades sin vocación lucrativa sufren un "agravio de partida" respecto a las empresas privadas a las que el Consell adjudica el mantenimiento de determinados centros, ya que "a éstas no les falta de nada además de cobrar mucho más por la prestación de idénticos servicios".
Según la parlamentaria, el problema de la desatención a estos enfermos que, a su juicio, ejerce el Gobierno valenciano se suma al "desprecio hacia los trabajadores".
"Si ésta es la sensibilidad del Consell con los trabajadores de lo social en tiempos